Aktualne promocje
Materac Aqua Sleep - piankowy 140/200
Materac Aqua Sleep - piankowy 140/200

2 330,00 zł

Cena regularna: 2 913,00 zł

Najniższa cena: 2 913,00 zł
szt.
Materac Klasik - piankowy 90/200
Materac Klasik - piankowy 90/200

930,00 zł

Cena regularna: 1 163,00 zł

Najniższa cena: 1 163,00 zł
szt.
Materac Klasik - piankowy 120/200
Materac Klasik - piankowy 120/200

1 240,00 zł

Cena regularna: 1 292,00 zł

Najniższa cena: 1 292,00 zł
szt.
Materac Aqua Sleep - piankowy 180/200
Materac Aqua Sleep - piankowy 180/200

2 996,00 zł

Cena regularna: 3 745,00 zł

Najniższa cena: 3 745,00 zł
szt.
Materac Aqua Sleep - piankowy 160/200
Materac Aqua Sleep - piankowy 160/200

2 663,00 zł

Cena regularna: 3 329,00 zł

Najniższa cena: 3 329,00 zł
szt.
Materac Aqua Sleep - piankowy 90/200
Materac Aqua Sleep - piankowy 90/200

1 498,00 zł

Cena regularna: 1 873,00 zł

Najniższa cena: 1 873,00 zł
szt.
Materac Aqua Sleep - piankowy 120/200
Materac Aqua Sleep - piankowy 120/200

1 998,00 zł

Cena regularna: 2 497,00 zł

Najniższa cena: 2 497,00 zł
szt.
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego — obowiązujący z dniem 27.10.2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego meblerawicz.pl. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000136518, NIP 6991672323, REGON 410369660, BDO 000434884, o kapitale zakładowym w wysokości: 16 700 000 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@pieprzyk.pl (dostępny 24/7, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 2-óch Dni roboczych od daty otrzymania wiadomości);
  2. pod numerem telefonu: +48 667 947 703 (dostępnym w Dniach roboczych w Godzinach roboczych od 7:00 do 15:00).
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej meblerawicz.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Godziny robocze — godziny od 7:00 do 15:00 w Dniach roboczych;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Obserwowane — miejsce po zalogowaniu się na koncie klienta do zapisywania ulubionych, obserwowanych towarów;
 8. Odbiór osobisty — odbiór Towaru w Punkcie odbioru Sprzedawcy;
 9. Operator finansowy — podmiot zewnętrzny umożliwiający obliczenie oraz udzielenie płatności w trybie ratalnym;
 10. Operator płatności — dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych;
 11. Platforma sprzedażowa — oprogramowanie firmy „Shoper”, umożliwiające Sprzedawcy prowadzenie sklepu internetowego;
 12. Przedsiębiorca — Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 13. Punkt odbioru — punkty, w których Klient może odebrać zamówiony Towar, lista punktów dostępna na stronie internetowej sklepu;
 14. Regulamin – niniejszy dokument;
 15. Sklep internetowy — serwis internetowy dostępny pod adresem meblerawicz.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 16. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 17. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 18. Usługi dodatkowe — usługi nieobjęte w bezpośredniej sprzedaży Towarów, takie jak: usługa montażu, wycena, pomiar. Dostępne po wcześniejszej konsultacji Klienta ze Sprzedawcą;
 19. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa z udziałem w rynku więcej niż 5% i wersja przeglądarki nie starsza niż 12 miesięcy;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz skryptów Javascript;
  5. oprogramowania umożliwiające podgląd i wydruk dokumentów sprzedażowych zapisanych w formacie PDF, np. program Adobe Reader.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści i zdjęć zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku prywatnego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i zasadami współżycia społecznego.
 4. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego, dokonując rejestracji Konta Klienta, w którym przechowywane są dane osobowe i informacje o złożonych Zamówieniach przez Klienta. Jednakże rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest warunkiem koniecznym, aby złożyć Zamówienie. 
 5. Logowanie do konta utworzonego w Sklepie odbywa się poprzez wpisanie adresu email wskazanego w czasie rejestracji oraz ustawionego hasła. Za wszelkie transakcje, które zostały dokonane za pośrednictwem loginu oraz hasła, ponosi odpowiedzialność Klient. Platforma sprzedażowa oraz Sklep dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć login i hasło Klienta przed ujawnieniem.
 6. Konto Klienta może zostać zablokowane w przypadku naruszenia Regulaminu lub dokonywania fikcyjnych transakcji.
 7. Klient oświadcza, że podane dane przez niego są prawdziwe. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji ich prawdziwości oraz poprawności.
 8. Klient może usunąć Konto w Sklepie poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres email: sklep@pieprzyk.pl. Sprzedawca ma 7 dni roboczych na usunięcie konta po otrzymaniu żądania na adres email.

§ 4 Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa elektroniczna prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient, dodając wypowiedzi, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, w szczególności na stronie internetowej, drukowanych materiałach marketingowych, social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Klient posiadający konto w Sklepie może przeglądać historię swoich zamówień oraz zapisywać Towary w Obserwowanych. Każdy Klient może porównywać Towary pod względem ich specyfikacji i ceny.
 7. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, ma możliwość dodania Towarów do Obserwowanych. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do Obserwowanych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy Towarów dodanych do Obserwowanych bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
 8. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu, Klient może wysłać za jego pośrednictwem swój numer kontaktowy oraz adres email, w celu uzyskania od Sprzedawcy kontaktu w zakresie Towarów prezentowanych na stronach Sklepu.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznych za pomocą Operatora płatności, którym można realizować płatność przelewem lub kartą płatniczą.
 10. Sprzedawca umożliwia Klientowi przekierowanie na strony internetowe podmiotów świadczących usługi bankowe w celu obliczenia raty. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przekierowaniu na stronę umożliwiającą obliczenie raty jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Klienta z dedykowanego przycisku.
 11. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 13. Sprzedawca zastrzega, że niektóre Usługi elektroniczne mogą być czasowo niedostępne z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

§ 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, chyba że opis Towaru stanowi inaczej, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Sprzedaż jest dokumentowana paragonem lub fakturą VAT.
 7. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta poprzez zgłoszenie chęci jej otrzymania podczas składania Zamówienia poprzez formularz zamówienia.
 8. Klient, zawierając Umowę sprzedaży wyraża zgodę na wysłanie dowodu zakupu, w tym faktury VAT w formie elektronicznej.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. wybrane Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej (informacje w opisie produktu);
  2. odbiór własny w Punktach odbioru Sprzedawcy;
  3. dostawa transportem Sprzedawcy po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu z Klientem;
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 6. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje klienta o najbliższym możliwym czasie realizacji zamówienia.

§ 7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów oraz Usług dodatkowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy realizowany za pośrednictwem Operatora płatności (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni roboczych, chyba że w opisie towaru stanowi inaczej, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym — płatność w Punkcie odbioru Sprzedawcy pod adresem: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. (Fabryka Mebli), ul. Hallera 2a, 63-900 Rawicz (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie odbioru Sprzedawcy);
  3. płatność elektroniczna — podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. dalej zwana operatorem płatności, w formie przelewu natychmiastowego (tzw. pay-by-link), kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, płatności BLIK, Google Pay, Apple Pay. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni roboczych, chyba że w opisie towaru stanowi inaczej, po skompletowaniu Zamówienia);
  4. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od Operatora finansowego, płatności za zamówiony Towar).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Klient podpisane oświadczenie może wysłać:
  1. mailem — w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia;
  2. pocztą — na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. (Fabryka Mebli), ul. Hallera 2a, 63-900 Rawicz.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiła dostawa Towaru lub od dnia odbioru osobistego.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle niezwłocznie, ale nie dłużej niż 14 dni, na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, jeżeli zostały poniesione przez klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§ 9 Wymiana Towaru

 1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać:
  1. pocztą elektroniczną: sklep@pieprzyk.pl
 2. Klient może wymienić Towar na: 
  1. taki sam model, o innym kolorze lub rozmiarze,
  2. inny model, o cenie niższej, wyższej albo takiej samej.
 3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy. 
 4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient.
 5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
 6. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.
 7. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatności przy odbiorze kwoty równej różnicy cen.
 8. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nienoszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Towar jest uszkodzony.

§ 10 Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. (Fabryka Mebli), ul. Hallera 2a, 63-900 Rawicz, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@pieprzyk.pl.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 Dni roboczych.
 7. Sprzedawca może wezwać do udzielenia wyjaśnień w niezbędnym zakresie do prawidłowego rozpatrzenia.

§ 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. (Fabryka Mebli), ul. Hallera 2a, 63-900 Rawicz, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@pieprzyk.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 Dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona. Sprzedawca może wezwać do udzielenia wyjaśnień w niezbędnym zakresie do prawidłowego rozpatrzenia.

§ 12 Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
 3. Warunki gwarancji są każdorazowo załączane do wysyłanego towaru.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca posiada uprawnienia do prezentowania logotypów podmiotów trzecich w celu prezentacji produktów.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego meblerawicz.pl

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI GOOGLE PAY API

Obowiązuje od: 1 marca 2021

Uzyskując dostęp do Google Pay API i dowolnych powiązanych z nim interfejsów API („API”) lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki („Warunki korzystania z interfejsu Google Pay API”) oraz Warunki korzystania z usług interfejsów API Google („Warunki korzystania z interfejsów API Google”) pod adresem https://developers.google.com/terms . Warunki korzystania z interfejsu Google Pay API i Warunki korzystania z interfejsu Google API (włączone do niniejszych warunków przez odniesienie) tworzą wiążącą umowę między firmą Google LLC („Google”) a użytkownikiem („Ty”). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach korzystania z interfejsu Google Pay API, mają znaczenie nadane im w Warunkach korzystania z interfejsu Google API.

Sekcja 1: Obowiązki ogólne

Zgadzasz się, że:

 • Google umożliwia transakcje wyłącznie poprzez udostępnianie danych uwierzytelniających płatności. Sprzedaż to transakcje wyłącznie między Użytkownikiem a użytkownikiem, który kupuje od Użytkownika produkt lub usługę (każdy z nich jest „Użytkownikiem końcowym”), a Google nie jest stroną tych transakcji.
 • Google nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności za żaden aspekt sprzedawanych przez Ciebie produktów lub usług.
 • Google nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników końcowych, w tym za niedokonanie przez nich transakcji.
 • Włączenie transakcji przez firmę Google nie oznacza, że Użytkownik końcowy ma wystarczające środki dostępne w używanym przez siebie instrumencie płatniczym, że transakcja zostanie autoryzowana lub przetworzona ani że transakcja nie spowoduje później obciążenia zwrotnego, lub innego cofnięcia.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zawarcie umowy nabywania kart płatniczych z bankiem nabywającym karty (i wszystkie opłaty, obciążenia i wydatki wynikające z tej relacji) w celu przetwarzania transakcji oraz za przestrzeganie tej umowy i wszelkich obowiązujących zasad sieci płatniczej.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za badanie i rozwiązywanie sporów ze swoimi Użytkownikami końcowymi, a Google nie jest stroną i nie będzie za nie odpowiadać.

Sekcja 2: Dopuszczalne transakcje płatnicze

Używany w niniejszych Warunkach korzystania z Google Pay API termin „Google Pay API”oznacza interfejsy API firmy Google, do których Użytkownik uzyskuje dostęp na mocy niniejszej Umowy, związane z płatnościami dokonywanymi przez Użytkowników końcowych za produkty lub usługi Użytkownika. Użytkownik może korzystać z interfejsu API wyłącznie zgodnie z Warunkami i tylko w związku z transakcją płatniczą zainicjowaną przez Użytkownika końcowego w celu sprzedaży swoich produktów lub usług w dobrej wierze, chyba że firma Google zezwoli na inny sposób na piśmie lub zezwoli na to w sekcji 5. Użytkownik nie może używać interfejsu API do przetwarzania transakcji płatniczej lub w inny sposób przekazywać pieniądze między użytkownikiem a Użytkownikiem końcowym, które nie wynikają bezpośrednio z zakupu produktu lub usługi przez tego Użytkownika końcowego. Niezależnie od powyższego, jeśli określisz swój podstawowy typ produktu lub usługi jako „non-profit” i przestrzegasz wszystkich obowiązujących wymagań (prawnych lub innych), możesz użyć interfejsu API do otrzymywania darowizn od Użytkowników końcowych. W odniesieniu do sprzedaży produktów i usług cyfrowych niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich transakcji realizowanych wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli chcesz sprzedawać produkty lub usługi cyfrowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych, nie możesz korzystać z interfejsu API (patrz Rozliczenia w ramach aplikacji). W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z interfejsu API w związku z jakimikolwiek regulowanymi transakcjami dotyczącymi usług finansowych, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie obowiązujące licencje i rejestracje dotyczące takich transakcji, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Google wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań wynikających z korzystania z interfejsu API w związku z regulowanymi transakcjami dotyczącymi usług finansowych.

Sekcja 3: Korzystanie z Google Pay API

Musisz przestrzegać Warunków, Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania interfejsów Google Pay API oraz Wytycznych dotyczących marki Google Pay API, które można znaleźć w witrynie dla programistów Google Pay API . Zgadzasz się używać interfejsu API isReadytoPay tylko w celu określenia, czy wyświetlać lub pomijać Google Pay jako opcję płatności podczas realizacji transakcji, a także natychmiast po tym usuwać wszelkie dane otrzymane w związku z interfejsem API isReadytoPay. Google może aktualizować lub modyfikować interfejs API według własnego uznania.

O ile Google nie postanowi inaczej, Użytkownik może poprosić dostawcę platformy o pomoc w integracji interfejsów transakcji płatniczych Użytkownika z interfejsem API. Taki dostawca platformy musi działać wyłącznie w Twoim imieniu i zgodnie z własną pisemną umową z Google. Programista zgadza się, że firma Google może wymagać od użytkownika odstąpienia od dostawcy platformy, jeśli według uznania Google dostawca platformy przyczynił się do naruszenia niniejszych Warunków lub innej szkody dla firmy Google.

Sekcja 4: Działania zabronione

Użytkownik nie może: (a) ustalić minimalnej lub maksymalnej kwoty zakupu, która jest specyficzna dla Użytkownika końcowego dokonującego zakupu za pośrednictwem interfejsu API; (b) wymagać od Użytkownika końcowego podania numerów kont dowolnej karty kredytowej, karty debetowej lub innego instrumentu płatniczego oprócz informacji podanych za pośrednictwem interfejsu API; lub (c) dodać jakąkolwiek opłatę za korzystanie z usługi, która jest specyficzna dla Użytkownika końcowego dokonującego zakupu za pośrednictwem interfejsu API.

Sekcja 5: Prywatność danych

(a) Dane osobowe użytkownika końcowego . Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z Danych osobowych użytkownika końcowego, w tym informacji o koncie płatniczym, jest zgodne z obowiązującym prawem, umowami z bankiem dokonującym płatności, polityką prywatności i wszelkimi innymi obowiązującymi zasadami (np. zasadami sieci). Dane osobowe dostarczone przez interfejs API będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania bieżącej transakcji i wykonywania wszelkich działań po transakcji związanych z tą transakcją (np. obciążenia zwrotnego), chyba że Użytkownik końcowy wyraźnie wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych do celów inne cele. Na potrzeby niniejszych Warunków „Dane osobowe”oznacza (i) wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną; lub (ii) informacje, które nie dotyczą konkretnie osoby możliwej do zidentyfikowania, ale w połączeniu z innymi informacjami mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować osobę fizyczną. Aby uniknąć wątpliwości, dane osobowe obejmują nazwiska, adresy email, adresy pocztowe, numery telefonów, państwowe numery identyfikacyjne, numery rachunków finansowych, informacje o kartach płatniczych, informacje o raporcie kredytowym, informacje biometryczne, adresy IP, identyfikatory sieciowe i sprzętowe oraz informacje o geolokalizacji . W niniejszej Umowie „Dane Osobowe” mają takie samo znaczenie jak „dane osobowe” zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych. Google może, według własnego uznania, zażądać akceptowalnej przez Google weryfikacji zgodności użytkownika z niniejszą Umową,

(b) Niezależni kontrolerzy . Każdy z Was i Google:

 • jest niezależnym administratorem danych osobowych podlegającym unijnym przepisom o ochronie danych ( „Dane osobowe UE” ) i
 • indywidualnie określi cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych UE.

Na potrzeby niniejszych Warunków „Przepisy UE o ochronie danych” oznaczają dyrektywę UE 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r., transponowaną do ustawodawstwa krajowego każdego państwa członkowskiego i z późniejszymi zmianami, zastąpioną lub zastąpioną każdorazowo, w tym przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wszelkich innych odpowiednich i obowiązujących przepisów lub regulacji dotyczących ochrony danych.

Sekcja 6: Bezpieczeństwo danych

(a) Zabezpieczenia. Przez cały czas, gdy Ty (lub osoby działające w Twoim imieniu) masz dostęp do poufnych informacji Google (w tym, do celów niniejszych Warunków, Danych osobowych), Ty (i osoby działające w Twoim imieniu) zachowasz rozsądne zasady administracyjne, techniczne i fizyczne kontrole zaprojektowane w celu zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa i poufności tych informacji. Kontrole te spełnią lub przekroczą odpowiednie standardy branżowe i ograniczą zbieranie, przechowywanie, ujawnianie, wykorzystywanie lub dostęp do Danych osobowych wyłącznie do personelu i do celów dozwolonych przez Warunki. Te kontrole będą odpowiednie do Twojej roli, operacji i narażenia na Dane osobowe zgodnie z Warunkami. Upewnisz się, że każda strona, która otrzymuje od Ciebie Dane osobowe, podlega tym kontrolom lub w inny sposób zapewnia równoważną lub lepszą ochronę bezpieczeństwa i prywatności Danych osobowych. W dowolnym momencie na żądanie Google Użytkownik będzie współpracował z uzasadnionymi staraniami firmy Google w celu oceny adekwatności tych środków kontroli oraz środków kontroli osób działających w jego imieniu.

(b) Kontrola dostępu . Ty i osoby działające w Twoim imieniu będziecie: (a) utrzymywać rozsądne kontrole, aby mieć pewność, że tylko osoby, które mają uzasadnioną potrzebę uzyskania dostępu do poufnych informacji Google zgodnie z Warunkami, będą miały taki dostęp; (b) niezwłocznego zablokowania dostępu danej osoby do poufnych informacji Google, gdy dostęp ten nie jest już wymagany do wykonywania postanowień Warunków; oraz (c) być odpowiedzialnym za nieautoryzowany dostęp do poufnych informacji Google pozostających pod Twoją opieką lub kontrolą.

(c) Ochrona danych . W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp, używasz lub w inny sposób przetwarzasz Dane osobowe udostępnione przez Google, będziesz:

 • przestrzegać wszystkich przepisów, dyrektyw, rozporządzeń i zasad dotyczących prywatności, bezpieczeństwa danych i ochrony danych obowiązujących w dowolnej jurysdykcji mającej zastosowanie do Ciebie („Przepisy dotyczące prywatności”);
 • wykorzystywać lub w inny sposób uzyskiwać dostępu do Danych Osobowych wyłącznie w celach, które są zgodne ze zgodą uzyskaną przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, lub w sposób wyraźnie dozwolony w Warunkach;
 • wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem; oraz
 • zapewniają taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany przez zasady Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.

Będziesz regularnie monitorować przestrzeganie tego obowiązku i niezwłocznie powiadomić Google na piśmie, jeśli stwierdzisz, że nie możesz już dłużej lub istnieje poważne ryzyko, że nie możesz spełnić obowiązku określonego w tym podpunkcie (c) i zaprzestać przetwarzania lub niezwłocznie podjąć inne rozsądne i odpowiednie kroki w celu naprawienia takiego braku zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

(d) Program reagowania na incydenty bezpieczeństwa . Będziesz utrzymywać rozsądny program reagowania na incydenty, aby reagować na incydenty bezpieczeństwa. Jeśli masz powody, by sądzić, że doszło do incydentu związanego z bezpieczeństwem, niezwłocznie wyślesz wiadomość email na adres external-incidents@google.com z pełnym opisem znanych szczegółów dotyczących incydentu związanego z bezpieczeństwem. „Incydent dotyczący bezpieczeństwa” oznacza rzeczywistą lub racjonalnie prawdopodobną utratę lub nieuprawnione ujawnienie, dostęp lub wykorzystanie poufnych informacji Google.

Sekcja 7: Podatki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki, opłaty i cła nałożone przez instytucje rządowe związane z transakcjami płatniczymi realizowanymi za pośrednictwem interfejsu API.

Sekcja 8: Umowy o wspólnym marketingu

Jeżeli strony chcą zaangażować się w kampanię co-marketingową, strony zawrą umowę obejmującą warunki tej kampanii co-marketingowej. Zgadzasz się, że Google może zawrzeć tę umowę za pośrednictwem podmiotu stowarzyszonego Google.

Sekcja 9: Prawo właściwe i arbitraż

Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku uzyskiwania dostępu do interfejsu API lub korzystania z niego w Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub Chinach:

(a) Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych stanu Kalifornia.

(b) Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia słusznego zadośćuczynienia. Strony będą starały się w dobrej wierze rozstrzygnąć wszelkie spory dotyczące Warunków („Spór”) w ciągu 30 dni od powstania takiego Sporu. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni, musi zostać rozstrzygnięty w drodze arbitrażu przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego i prowadzony zgodnie z jego przyspieszonymi zasadami handlowymi obowiązującymi w dniu wprowadzenia Warunków. Za obopólną zgodą stron zostanie wybrany jeden arbiter. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, USA. Każda decyzja wydana przez arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla stron, a wyrok w tej sprawie może zostać wydany zgodnie z podpunktem (c) poniżej. Arbiter może zarządzić słuszne lub nakazowe zadośćuczynienie zgodne ze środkami zaradczymi i ograniczeniami określonymi w Warunkach. Wszystkie informacje ujawnione w związku z arbitrażem, w tym istnienie arbitrażu, będą uważane za informacje poufne i nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Strony mogą jednak ujawnić takie informacje właściwemu sądowi z zachowaniem poufności, w zakresie niezbędnym do wykonania jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego lub orzeczenia lub w celu uzyskania zadośćuczynienia dozwolonego na mocy Warunków. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia słusznego zadośćuczynienia niezbędnego do ochrony jej praw do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu. W tym istnienie arbitrażu, będą uważane za informacje poufne i nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Strony mogą jednak ujawnić takie informacje właściwemu sądowi z zachowaniem poufności, w zakresie niezbędnym do wykonania jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego lub orzeczenia lub w celu uzyskania zadośćuczynienia dozwolonego na mocy Warunków. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia słusznego zadośćuczynienia niezbędnego do ochrony jej praw do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu. W tym istnienie arbitrażu, będą uważane za informacje poufne i nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Strony mogą jednak ujawnić takie informacje właściwemu sądowi z zachowaniem poufności, w zakresie niezbędnym do wykonania jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego lub orzeczenia lub w celu uzyskania zadośćuczynienia dozwolonego na mocy Warunków. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia słusznego zadośćuczynienia niezbędnego do ochrony jej praw do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu. W razie potrzeby, aby uzyskać wykonanie jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego lub orzeczenia, lub w celu uzyskania ulgi dozwolonej na mocy Warunków. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia słusznego zadośćuczynienia niezbędnego do ochrony jej praw do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu. W razie potrzeby, aby uzyskać wykonanie jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego lub orzeczenia, lub w celu uzyskania ulgi dozwolonej na mocy Warunków. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia słusznego zadośćuczynienia niezbędnego do ochrony jej praw do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu.

(c) Każda ze stron może wystąpić do dowolnego właściwego sądu o wydanie nakazu niezbędnego do ochrony praw lub własności tej strony; niniejsza skarga nie zostanie uznana za naruszenie lub zrzeczenie się tego obowiązującego prawa i sekcji arbitrażowej i nie będzie miała wpływu na uprawnienia arbitra, w tym prawo do rewizji orzeczenia sądowego. Strony zastrzegają, że sądy hrabstwa Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych są właściwe do wydawania wszelkich nakazów na mocy niniejszego ustępu (c).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl